Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması YEŞİM TEMEL ÖZCAN’ın öncelikleri arasındadır. Kişisel verilerin güvenliği konusunda gereken hassasiyet gösterilmekte, hasta mahremiyetine ve hastalarımıza ait her türlü kişisel verinin en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem verilmektedir. Hastalarımız ve ziyaretçilerimiz, tüm çalışanlarımız ve işbirliğinde olduğumuz kurum ve kuruluş çalışanlarının; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir. Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması hakkındaki yönetmelik ve ilgili mevzuatlara göre aşağıdaki temel ilkeler çerçevesinde Kişisel verileri korumak kurum politikası olarak benimsenmiştir.

 • Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
 • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
 • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
 • Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
 • Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme,
 • Kişisel verileri yasaya uygun olarak tanımlı şekil ve sürede silme ve imha etme.

 

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz tarafımızdan sağlanmakta olan teşhis, tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, tarafımızdan aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport verileriniz, Kimlik Numaranız veya geçici T.C. Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, elektronik posta da dahil whatsapp veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
 • Sağlık Bilgileriniz: Tanı ve Tetkik sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ilişkin kişisel verileriniz.
 • Muhasebe Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.
 • Tıp merkezlerimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz
 • http://www.diyetisyenyesimtemel.com/  adresine girdiğiniz kişisel verileriniz.

YEŞİM TEMEL ÖZCAN tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Hizmetlerimizin yürütülmesi,
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Merkezlerimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi.
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme.
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma.
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.
 • Mali İşler tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılmas.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Veni Vidi Özel Göz Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketine ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

 2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil  hizmetlerimizi yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve ilgili diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve  hizmetimizin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3. fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkını haizsiniz.

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Kişisel verileriniz, alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. 

6. Şikâyet ve İletişim

Aşağıda yer verilen tabloda kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi ulaştırabileceğiniz yöntemlere ilişkin yazılı ve elektronik ortam başvuru kanalları hakkında bilgilere yer verilmiştir. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK’nın 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

BAŞVURU YÖNTEMİ

BAŞVURUNUN YAPILACAĞI ADRES

BAŞVURU GÖN. BELİRTİLECEK BİLGİ

Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)

YEŞİM TEMEL ÖZCAN (Ayşe Çavuş Sok. Yonca Apt. Kat:1 Daire:1 (Brandroom yanı) Kadıköy / İstanbul)

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

Noter vasıtasıyla tebligat

YEŞİM TEMEL ÖZCAN (Ayşe Çavuş Sok. Yonca Apt. Kat:1 Daire:1 (Brandroom yanı) Kadıköy / İstanbul)

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

İadeli Taahhütlü Posta vasıtasıyla tebligat

YEŞİM TEMEL ÖZCAN (Ayşe Çavuş Sok. Yonca Apt. Kat:1 Daire:1 (Brandroom yanı) Kadıköy / İstanbul)

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

     
     
     

Elektronik Posta Yoluyla

yesimtemelozcan@gmail.com

 Elektronik Postanın Konu Kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

 

BAŞVURU METNİ:

A. BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

İsim:

Soy isim:

TC Kimlik Numarası:

Telefon Numarası:

E-posta:

Adres:

 

B. YEŞİM TEMEL ÖZCAN İLE OLAN İLİŞKİNİZ:

☐Danışan ☐Ziyaretçi  ☐İş/çözüm Ortağı ☐Çalışan ☐Çalışan Adayı ☐ Danışan

☐Eski Çalışan ☐Diğer

İletişimde olduğunuz:

Birim:.......................................................

Konu:.......................................................

 

Eski Çalışanım

Çalıştığım Yıllar: .....................

Diğer: .....................

İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım

Tarih: ...............

Firma / Pozisyon (Üçüncü kişi firma çalışanları için): .....................

C. BAŞVURU SAHİBİ TALEP DETAYI:

Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

Evde Uygulayabileceğiniz Pratik Tariflerim